دانلود پی دی اف کتاب توسعه الهه شعبانی فارانی PDF

دانلود پی دی اف کتاب توسعه الهه شعبانی فارانی PDF - پی دی اف برتر

 

کتاب توسعه نوشته الهه شعبانی فارانی را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. فلســفه اصلــی تولیــد شــاخص توســعه ملــی توســط پویــش فکــری توســعه این اسـت کـه تمامـی ابعـاد، اجـزا و  زاویه دیدهـای ممکـن در زمینـه توسـعه و حداکثـر شــاخصهایی کــه میتوانــد اطالعاتــی در رابطــه بــا توســعه ارائــه کننــد را تنظیــم و تجمیـع کنـد و بهصـورت مسـتمر ارائـه کنـد. در حقیقـت میتـوان واقعنمایـی نیازهـای
توســعه کشــور در یــک گــزارش جامــع و دقیــق را فلســفه و خاصیــت تولیــد شــاخص ت
وسـعه ملـی توسـط رصدخانـه توسـعه دانسـت.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب توسعه الهه شعبانی فارانی:

  • فصل اول: توسعه ایران در یک نگاه
  • فصل دوم: زیر شاخص های جهانی حکمرانی
  • فصل سوم: شاخص سهولت انجام کسب و کار
  • و …

 

کتاب توسعه الهه شعبانی فارانی PDF

دانلود کتاب توسعه الهه شعبانی فارانی

خرید کتاب توسعه الهه شعبانی

کتاب توسعه الهه شعبانی فارانی

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

کتاب شدن سعید دوج

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0