دانلود پی دی اف کتاب آمادگی جسمانی ۲ دکتر لیلا قربانی PDF

اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻛﺘﺎب ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ بحث آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ پرداخته اﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﻳﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و اﻓﺮاد ورزﺷﻜﺎر نگرش ﺷﺪه و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ افراد معمولی و ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر و بالا بردن آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺪﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در خریداری می کنید ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و سلامتی ﺑﻪ ساده ﺗﺮﻳﻦ شکل ﻣﻤﻜﻦ در اﺧﺘﻴﺎر خواننده کتاب ﻗﺮار بگیرد تا جایی که دارد از ﻃﺮح ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺰار ﺧﺎص ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻮي دارﻧﺪ ﺧﻮدداري ﺷﺪه اﺳﺖ تا مخاطب بتواند به طور کلی مفهوم آمادگی جسمانی و سلامتی را در برگیرد.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

 

فهرست مطالب کتاب آمادگی جسمانی ۲:

فصل اول: مفاهیم آمادگی جسمانی و ورزش در علم تمرین

فصل دوم: تغذیه مطلوب برای فعالیت های ورزشی و زندگی بهتر

فصل سوم: خودارزیابی آمادگی جسمانی

فصل چهارم: ورزش و کاهش وزن

و…

دانلود کتاب آمادگی جسمانی ۲ پیام نور

کتاب آمادگی جسمانی pdf

کتاب فعالیت بدنی و تندرستی pdf

کتاب فعالیت بدنی و تندرستی pdf لیلا ضامنی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0