دانلود پی دی اف کتاب روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان) بهمن زندی PDF

روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان) بهمن زندی PDF

 

کتاب روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان) نوشته بهمن زندی را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. زبان مانند هر پدیده دیگر از جنبه های گوناگون قابل تحلیل است میتوان به ماهیت زمان مانند هر پدیده دیگر از جنبه های گوناگونی قابل تحلیل ساختار درونی آن اشاره کرد با نقشهای آن را مورد تحلیل قرار داد و یا اینکه درباره انواع و گونه های متنوع آن بحث کرد.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان) بهمن زندی:

بخش اول: بررسی ویژگیهای زبان و خط فارسی
فصل اول: ویژگیهای عمومی زبانهای انسانی
۱ـ۱ قوه نطق و زبان
۲ـ۱ استفاده از نشانه
۳ـ۱ قراردادی بودن نشانه های زبانی
۴ـ۱ جریان بر خط مستقیم (یک بعدی بودن زبان)
۵ـ۱ روابط همنشینی و جانشینی
۶ـ۱ طرح مندی زبان
۷ـ۱ عدم وابستگی به زمان و مکان
۸ـ۱ خلاقیت زبانی
۹ـ۱ نقشهای زبانی
۱۰ـ۱ گونه های زبانی
۱۱ـ۱ علوم زبانی
فصل دوم: عناصر و قواعد سازنده زبان فارسی معیار
۱ـ۲ ساخت آوایی زبان فارسی معیار
۱ـ۱ـ۲ توصیف صامتهای زبان فارسی
۲ـ۱ـ۲ توصیف مصوتهای زبان فارسی
۳ـ۱ـ۲مصوتهای مرکب در زبان فارسی
۴ـ۱ـ۲ صامت همزه در زبان فارسی
۵ـ۱ـ۲ فرایند تولید ناقص (پدیده تشدید) در زبان فارسی
۶ـ۱ـ۲ هجا و ساخت آن در زبان فارسی
۷ـ۱ـ۲ فرایندهای آوایی و آموزش زبان فارسی (حذف، قلب، افزایش و تبدیل)
۲ـ۲ ساخت صرفی زبان فارسی معیار
۱ـ۲ـ۲ انواع عناصر صرفی زبان فارسی
۲ـ۲ـ۲ انواع کلمه های زبان فارسی از لحاظ نقش صرفی
۳ـ۲ ساخت نحوی (ساخت جمله) زبان فارسی معیار
۴ـ۲ ساخت متن زبان فارسی معیار
۵ـ۲ ساخت معنایی زبان فارسی معیار
فصل سوم: نظام نوشتاری زبان فارسی
۱ـ۳ کلیاتی درباره خط و انواع آن
۲ـ۳ سیر تاریخی تحول نظام نوشتاری فارسی
۳ـ۳ ویژگیهای نظام نوشتاری فارسی امروز
۴ـ۳ اشکالات موجود در نظام نوشتاری فارسی
۵ـ۳ قواعد رسم الخطی و اصول نشانه گذاری در نظام نوشتاری فارسی
۱ـ۵ـ۳ قواعد رسم الخط زبان نوشتاری فارسی
۲ـ۵ـ۳ اصول نشانه گذاری در زبان نوشتاری فارسی
۶ـ۳ انواع خطوط خوشنویسی فارسی
۱ـ۶ـ۳ خط نسخ و خط ثلث
۲ـ۶ـ۳ خط نستعلیق
۳ـ۶ـ۳ آموزش درست نویسی و خوشنویسی در دوره دبستان
بخش دوم: آموزش مهارتهای زبانی در دوره دبستان
فصل چهارم: مهارتهای زبان شفاهی و نقش آنها در دوره دبستان
۱ـ۴ مهارتهای زبانی و نقش آنها در پیشبرد اهداف آموزشی
۲ـ۴ مهارتهای گفتاری (گوش دادن و صحبت کردن)
فصل پنجم: مهارت خواندن و رویکردها و روشهای آموزش آن در دوره دبستان
۱ـ۵ خواندن و یادگیری آن
۲ـ۵ مدلهای خواندن
۳ـ۵ آموزش خواندن: رویکردها، روشها و شیوه های آن
۱ـ۳ـ۵ رویکرد تحلیلی
۲ـ۳ـ۵ رویکرد کلی
۳ـ۳ـ۵ رویکرد ترکیبی
۴ـ۳ـ۵ رویکرد تجربه زبانی
۵ـ۳ـ۵ رویکرد چندحسی
۶ـ۳ـ۵ رویکرد زبان شناختی
۷ـ۳ـ۵ رویکرد الفبای اصلاح شده
۴ـ۵ تدریس مهارت خواندن در کلاس اول دبستان
۵ـ۵ تدریس مهارت خواندن در کلاسهای دوم تا پنجم دبستان
۱ـ۵ـ۵ آموزش روان خوانی متون ساده
۲ـ۵ـ۵ شیوه تدریس متون ویژه روان خوانی
۳ـ۵ـ۵ روشهای خواندن متن (مطالعه)
فصل ششم: مهارت نوشتن و روشها و شیوه های تدریس آن در دوره دبستان
۱ـ۶ مباحث کلی درباره نوشتن
۲ـ۶ آموزش رونویسی
۳ـ۶ آموزش املا
۴ـ۶ آموزش کلمه سازی
۵ـ۶ آموزش جمله سازی
۶ـ۶ انشا و روشهای آموزش آن
۱ـ۶ـ۶ روشهای آموزش انشا
۲ـ۶ـ۶ انواع نگارش ویژه دانش آموزان دوره دبستان
بخش سوم: آموزش زبان فارسی به دانش آموزان غیر فارسی زبان
فصل هفتم: اصول حاکم بر روشهای آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم
۱ـ۷ مفهوم زبان، گویش و لهجه
۲ـ۷ گویشها و لهجه های موجود در ایران
۳ـ۷ دوزبانگی
۴ـ۷ عوامل مؤثر در یادگیری و آموزش زبان دوم
۱ـ۴ـ۷ سن زبان آموز
۲ـ۴ـ۷ ویژگیهای روان شناختی زبان آموز
۳ـ۴ـ۷ عوامل اجتماعی ـ فرهنگی محیط زبان آموز
۴ـ۴ـ۷ زبان مادری زبان آموز
۵ـ۷ شرایط مطلوب دوزبانه شدن
۶ـ۷ رویکرد و روشهای آموزش زبان دوم
۱ـ۶ـ۷ الف) روشهای رویکرد نوشتاربنیاد
۲ـ۶ـ۷ ب) روشهای رویکرد گفتاربنیاد
۷ـ۷ شیوه ها و فنون تدریس زبان دوم
بخش چهارم: آموزش مهارتهای زبان فارسی به دانش آموزان دوره دبستان که دچار اختلالات یادگیری زبانی هستند
فصل هشتم: اختلالات یادگیری مهارتهای زبان فارسی در دانش آموزان دبستانی
۱ـ ۸ اختلالات گفتاری دانش آموزان
۲ـ ۸ اختلالات شنیداری دانش آموزان
۳ـ ۸ اختلالات خواندن در دانش آموزان
۱ـ۳ـ ۸ مشکلات کدخوانی
۲ـ۳ـ ۸ مشکلات ادراک خواندن
۴ـ ۸ اختلالات نوشتاری دانش آموزان
۱ـ۴ـ ۸ مشکلات نوشتن غیرفعال (دست نویسی یا رونویسی)
۲ـ۴ـ ۸ مشکلات نوشتن نیمه فعال (املا)
۳ـ۴ـ ۸ مشکلات نوشتن فعال (انشا)

بخش پنجم: اصول و مبانی آموزش ادبیات در دوره دبستان
فصل نهم: ماهیت ادبیات، انواع و کاربرد و تدریس آن در دوره دبستان
۱ـ۹ ماهیت ادبیات
۱ـ۱ـ۹ جایگاه ادبیات در جامعه
۲ـ۹ انواع ادبیات و آثار ادبی زبان فارسی
۱ـ۲ـ۹ ادبیات داستانی
۲ـ۲ـ۹ شعر و انواع آن
۳ـ۹ روشهای کاربرد ادبیات در دوره دبستان
۱ـ۳ـ۹ اهداف ارائه ادبیات به کودکان و نوجوانان
۲ـ۳ـ۹ ماهیت ادبیات کودکان و نوجوانان
۳ـ۳ـ۹ نقش ادبیات در رشد فکری و زبانی دانش آموزان دوره دبستان
۴ـ۳ـ۹ انواع قصه ها و شیوه های قصه گویی در دبستان
۵ـ۳ـ۹ تدریس شعر به دانش آموزان دوره دبستان
۶ـ۳ـ۹ راهبردهای تدریس شعر به دانش آموزان دوره دبستان
۷ـ۳ـ۹ ترغیب دانش آموزان به استفاده از کتابها و مجلات کودکان و نوجوانان
ضمیمه
کتاب شناسی

 

پی دی اف کتاب روش تدریس فارسی دوره ابتدایی

نمونه سوالات روش تدریس زبان فارسی بهمن زندی

پاورپوینت کتاب روش تدریس زبان فارسی بهمن زندی

Pdf کتاب روش تدریس زبان فارسی بهمن زندی رایگان

دانلود رایگان خلاصه کتاب روش تدریس زبان فارسی بهمن زندی

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

 کتاب مالی املاک و مستغلات حسین عبده تبریزی PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0