دانلود پی دی اف کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم)تحلیل آماری عادل آذر PDF

دانلود پی دی اف کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم)تحلیل آماری عادل آذر PDF

 

در بسیاری از عرصه های کاربردی، پژوهشگران در صدد تعیین پارامترهای جامعه اند؛ ولی دسترسی به آنها به طور مستقیم با سرشماری جامعه آماری امکان پذیر نیست. در چنین موقعیتهایی، محققان ناچارند برای برداشت پارامترهای موردنظر به نمونه هایی از جوامع آماری بسندگی کنند. علامت بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری را پارامتر می نامند. در مقابل شاخص به دست آمده از یک نمونه تصادفی n تایی از جامعه را «آماره» نامیده اند. همانطور که در فصل اول نیز بیان شد یکی از مهم ترین جنبه های آمار استباطی تعمیم اطلاعات از سطح آماره به پارامتر است.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت تحلیل آماری عادل آذر:

فصل نهم: نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری
فصل دهم: تخمین آماری
فصل یازدهم: آزمون فرض آماری
فصل دوازدهم: تحلیل واریانس
فصل سیزدهم: رگرسیون خطی ساده و همبستگی
فصل چهاردهم: رگرسیون چندگانه و غیر خطی
فصل پانزدهم: کاربردهای آزمون کای- مربع در مدیریت
فصل شانزدهم: روشهای ناپارامتری
فصل هفدهم: تجزیه و تحلیل سریهای زمانی و و مدلهای پیش بینی
فصل هجدهم: نظریه تصمیم

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت pdf

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت تحلیل آماری

دانلود پی دی اف آمار و کاربرد آن در مدیریت

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0